Definitieve rapport WUR
 
Bio-energie – Techniek – Vergisting

Door vergisting kunnen we energie winnen uit biomassastromen (meestal natte stromen). Vergistingsinstallaties zetten de biomassa om in biogas. Daar kan een warmtekrachtkoppeling (WKK) elektriciteit en warmte van maken.
• Een bedrijf met een vergistingsinstallatie gebruikt de opgewekte elektriciteit zelf of verkoopt deze aan een energiebedrijf.
• Biogas kan ook opgewaardeerd worden tot Groen Gas voor het aardgasnetwerk. Dat heeft de voorkeur, omdat het rendement meestal hoger is dan bij WKK-toepassing. Bovendien is Groen Gas ook toepasbaar als transportbrandstof.

Techniek
De meeste vergistingsinstallaties werken met natte stromen, maar vergisting van (bijna) droge stromen is ook mogelijk. Manieren van vergisten zijn:

• Monovergisting Een enkele reststroom (uit de industrie, rioolslib, gft, mest of maïs)
• Co-vergisting meerdere stromen tegelijk (meestal mest en co-producten).

De meest toegepaste vormen in Nederland zijn:
• Co-vergisting van mest met andere restproducten uit de landbouw
• Monovergisting van slib bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over de ontwikkelingen op het gebied van vergistingsinstallaties. Biogas Vergisting is een biologisch proces waarbij bacteriën in een zuurstofvrije (ofwel anaerobe) omgeving biogas produceren uit organisch materiaal, bijvoorbeeld mest of organische reststromen.

Biogas bestaat uit:
• 60-65% methaan (CH4)
• 33-38% koolstofdioxide (CO2)
• waterstofsulfide (H2S)
• ammoniak (NH3)

 

 

 

 

 

Motor, turbine of WKK:
Door vergisting van organisch materiaal ontstaat biogas. Dit biogas kan worden verbrand in een gasmotor of gasturbine om elektriciteit op te wekken.  Een WKK-motor of -turbine benut daarnaast ook de warmte en heeft dus een veel hoger rendement.

Groen Gas Opgewerkt:
Gas kan worden ingevoerd in het aardgasnet. Opgewerkt gas wordt ook wel Groen Gas genoemd.

Digestaat:
Het uitgegiste materiaal dat overblijft na vergisting heet digestaat, en is een afvalstroom. Het krijgt een toegevoegde waarde als meststof wanneer het voldoet aan de Meststoffenwet. Het kan dan op het land worden uitgereden, of worden verhandeld als meststof (eventueel verwerkt tot geconcentreerd product). Door het vergistingproces komen organisch gebonden nutriënten vrij zoals stikstof en fosfor. Planten nemen deze nutriënten beter op uit digestaat dan uit gewone meststoffen. De bemestende waarde van digestaat is dus hoger. Bij vergisting van organische reststoffen en mest worden pathogenen en onkruidzaden gedeeltelijk of zelfs volledig vernietigd.

Marktaspecten:
Nederland is een agrarisch land, dus er is voldoende mest uit landbouw beschikbaar. Daarnaast produceert de industrie bruikbare reststromen. Vergisting is dan ook een veel voorkomende omzettingsmethode. Er staan in Nederland circa 120 vergistingsinstallaties.

 
Nederlands
Englisch
Deutsch
 
© 2017 Proudly created by Buro Kopkracht

BELO GROEP  |   Van Rietlaan 3   |   3461 HW Linschoten Nederland  info@belogroep.nl  |   +31(0)348-425210

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle